Kuchynské potreby krištáľ, sklo a porcelán

Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov 

1.    Identifikačné údaje

1)    Prevádzkovateľom osobných údajov je :

   Obchodné meno:   Ing. Marcel Alexander - SKLO-PORCELÁN POLTÁR

Sídlo: Králičia 1, 040 01 Košice

IČO: 32512261

Štatutárny orgán: Ing. Marcel Alexander

Zapísaný v :  Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 805-4899

(ďalej len „prevádzkovateľ“)2.    Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: 

Názov osobného údaju

Kategória osobných údajov

Titul

Bežný osobný údaj

Meno a priezvisko

Bežný osobný údaj

Telefónne číslo

Bežný osobný údaj

Adresa

Bežný osobný údaj

E-mail

Bežný osobný údaj


2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke


3.    Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov ktorý vyjadrite zaškrtnutím políčka.

4.    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na vytvorenia registrácie do databázy klientov.

2)  Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.


5.    Doba uchovávania osobných údajov

1)  Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú. 

 

6.    Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c) požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) požadovať výmaz svojich osobných údajov

e)     žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,

f) namietať spracúvanie osobných údajov,

  g požiadať o prenos osobných údajov,

h) možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

  2) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

   3Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže     uplatniť zákonný zástupca. 

   4Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

7. Mlčanlivosť

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.


   8.    Zverejnenie osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.


9 . Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

1)    Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá        osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.

  

Nákupný košík
Konverzný kurz
1 EUR = 30.126 Sk
Partnerská zóna
Sklo-porcelán Poltár

Jarmočná 2
040 12 Košice
Slovensko

Tel./fax:
+421(0)55 - 678 21 16
E-mail:sklo@skloporcelan.sk

2007 © Sklo-porcelán Poltár | webdesign © bart.sk